novo
komentar zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera sa odabranom sudskom praksom i podzakonskim aktima prema stanju zakonodavstva od 1 januara 2024 godine

KOMENTAR ZAKONA O IZVRŠENJU VANZAVODSKIH SANKCIJA I MERA SA ODABRANOM SUDSKOM PRAKSOM I PODZAKONSKIM AKTIMA - PREMA STANJU ZAKONODAVSTVA OD 1. JANUARA 2024. GODINE

Ivan Milić

Delo Ivana Milića je po mnogo čemu pionirsko u našoj literaturi. Komentar će poslužiti kako pravnicima praktičarima, tako i onima koji se bave naučnim radom (iz recenzije prof. dr Dragiše Drakića, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu).

Pisanje komentara pravnih normi posebno je složeno, ali je autor Ivan Milić uspeo da jasno i sistematično napiše ovo delo (iz recenzije prof. dr Milana Škulića, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu).

Autor poznavanje materije potvrđuje naročito ukazivanjem na normativne nedostatke i predlaganjem, uz oslanjanje na doktrinarne stavove i sudsku praksu, rešenja za određene pravne institute. Izdavanjem ovog komentara JP Službeni glasnik, nakon Komentara Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, zaokružuje doktrinarnu obradu u oblasti izvršenja kaznenih sankcija i mera što je posebno značajno zbog tradicionalnog zapostavljanja te oblasti u naučnoj i stručnoj javnosti (iz recenzije prof. dr Aleksandre Ilić, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu).Izricanje i izvršenje vanzavodskih sankcija i mera ima sve veću primenu u praksi, zato će ova knjiga autora doc. dr Ivana Milića biti od velike koristi za teoriju i praksu (iz recenzije mr Darka Tadića, predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu).Vanzavodske sankcije i mere predmet su interesovanja pravne nauke i zakonodavca, što svakako ima i praktične aplikacije, tako da je Komentar od značaja za naučna promišljanja u primeni propisa u aktuelnoj i značajnoj oblasti (iz recenzije prof. dr Emira Ćorovića, Departman za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru).Komentar Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera autora doc. dr Ivana Milića po prvi put analizira zakonsku materiju vanzavodskih sankcija i mera sa jedinstvenim metodološkim pristupom. Pregledna publikacija sadrži obilje korisnih analiza, komentara i prikaza rešenja iz sudske prakse, prilagođena praktičarima i široj čitalačkoj publici (iz recenzije doc. dr Dejana Novakovića, upravnika KPZ Požarevac – Zabela).Autor na objektivan i precizan način prikazuje i tumači odredbe Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mjera, „dokumentujući“ ih sudskom praksom koja je stvorena u ovoj oblasti. Navedeno može biti od velike pomoći za pravilnu i jedinstvenu primjenu odredaba ovog zakona, što bi u konačnom moglo dati značajan doprinos u dostizanju većeg obima primjene vanzavodskih sankcija, što se veoma često postavlja kao cilj uvođenja ovih krivičnih sankcija u pozitivno zakonodavstvo (iz recenzije prof. dr Mila Šikmana, Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci).recenzije prof. dr Mila Šikmana, Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci).

Pošalji