komentar krivičnih dela protiv imovine

KOMENTAR KRIVIČNIH DELA PROTIV IMOVINE

Igor Vuković
"Komentar krivičnih dela protiv imovine" Igora Vukovića bavi se velikim delom građanskopravnim mehanizmima, zaštite imovine i imovinskih prava i interesa.

„Iako je velikim delom u odnosu na građanskopravne mehanizme supsidijerna, zaštita imovine i imovinskih prava i interesa spada u samo jezgro krivičnopravne zaštite. Prema poslednjem saopštenju Republičkog zavoda za statistiku, gotovo četvrtina svih punoletno osuđenih lica u 2021. godini (24,4%) osuđena je upravo za krivična dela protiv imovine. Štaviše, kada je reč o krivičnim prijavama za imovinske delikte, njihov udeo u ukupnom kriminalitetu iznosi gotovo polovinu svih učinjenih prijava. To jasno pokazuje da bavljenje ovom problematikom predstavlja važan segment rada svakog krivičara-praktičara. Komentar krivičnih dela protiv imovine ima za cilj da onima koji se bave krivičnom pravom pruži konkretne odgovore na najvažnija pitanja u ovoj materiji. Teorijska razmatranja izlagana su isključivo iz perspektive njihovog praktičnog značaja, dok je naglasak stavljen na raspoloživu sudsku praksu.“

Pošalji