novo
kod titovih partizana komunisti i seljaci u bosanskoj krajini 1941 1945

KOD TITOVIH PARTIZANA: KOMUNISTI I SELJACI U BOSANSKOJ KRAJINI: 1941-1945

Xavier Bougarel
"Kod Titovih partizana: komunisti i seljaci u Bosanskoj krajini: 1941-1945" je duboko uronjena u političku i lokalnu istoriju, otkrivajući revolucionarnu praksu kroz regiju Bosanske krajine tokom Drugog svjetskog rata. Autor Xavier Bougarel istražuje složene dinamike između komunista i seljaka, ističući Bosansku krajinu kao ključno uporište partizanskog pokreta. Ova knjiga nudi osvežavajući pogled na Titove partizane, ne samo kao vojni pokret, već i kao politički entitet koji je oblikovao jugoslavensku istoriju. Bougarelova analiza pruža novo svetlo na političke strategije i lokalne uticaje, otkrivajući širu važnost Bosanske krajine u kontekstu jugoslovenskog otpora.

Šta stvarno znamo o Titovim partizanima, najvažnijem oružanom pokretu otpora u okupiranoj Evropi? Postoje mnogobrojna djela iz komunističkog perioda posvećena partizanskom pokretu, ali je ta literatura umnogome prevaziđena. Ova knjiga se ne bavi vojnom historijom partizana, čak iako se NOVJ redovno pojavljuje u zapisnicima i izvještajima KPJ-a i NOO-ova u vezi sa mobilizacijom novog ljudstva, snabdijevanjem hranom ili s djelatnošću vojnih sudova. Historija partizana predstavljena u ovoj knjizi je istovremeno politička i lokalna historija, usredsređena na regiju Bosanske krajine, koja otkriva političku praksu na koju se nailazi i u ostatku jugoslavenskog prostora. Činjenica daje Bosanska krajina glavno uporište partizanskog pokreta tokom Drugog svjetskog rata objašnjava njenu ulogu koja uveliko prevazilazi vlastite geografske granice.

Pošalji