novo
controlling mjerenje i unapređenje performansi firme

CONTROLLING: MJERENJE I UNAPREĐENJE PERFORMANSI FIRME

Branko Ž. Ljutić, Edin Glogić

Controlling: Mjerenje i unapređenje performansi je monografija visoko usmjerena na budućnost kontrolinga. Bazira se na naučim istraživanjima i novoj praksi u svijetu, posebno u SAD i EU. Fokusirana je primarno na potrebe firmi u Bosni i Hercegovini (BiH), sa primjenljivosti u regionu Zapadnog Balkana.

Knjiga je namijenjena višim finansijskim kontrolerima i onima koji tek stupaju u ovu profesiju. Ukazuje na pravce unapređenja i modernizacije funkcionisanja odjeljenja za kontroling. Naglašava osnovni cilj ove mena­džment funkcije povećavanju vrijednosti organizacije, unapređenju poslovne reputacije i inovativnom putu kao rastu efikasnosti.

Ciljna čitalačka publika jesu studenti na magistarskim i doktorskim studijama, sadašnji i budući menadžeri kontrolinga u srednjim i velikim firmama u Bosni i Hercegovini, kao i svi ostali menadžeri, posebno interni revizori, koji su blisko vezani i sarađuju sa kontrolingom. Pripremljena je da vas vodi bez napora u procesu implementacije. Ovo izdanje vam omogućava da:
✓ Da steknete agilnost i ohrabruje kontinuirano unapređenje performansi kroz primjenu kontinuiranih menadžment kontroling sistema.
✓ Uspostavljanje odgovarajuće metrike performansi koja nudi uvid u potrebe i kontinuirano unapređenje performansi preduzeća.
✓ Donošenje strateških investicionih odluka uz primjenu savremenih tehnologija i usmjerenje na strateške ciljeve održivosti.

Knjiga pruža teorijska i praktična rješenja koja se danas koriste u SAD i Evropskoj Uniji. Sadrži provjerene jednostavne alate kontrolinga sa listama za provjeru i modelima koji omogućavaju uvođenje i razvoj procesa kontrolinga.


Monografija Controlling: Mjerenje i unapređenje performansi autora Ljutića i Glogića otvara novi rakurs kontrolne funkcije menadžmenta. Ispravno naglašavaju da nakon kreiranja poslovne strategije firme, sekvence funkcija koje skladno vode ka poslovnim planovima, primarni je zadatak menadžmenta da se ti planovi implementiraju. Knjiga pruža teorijski zasnovane odgovore bazirane na efikasnoj primjeni u praksi.
— Paul Thompson, Licencirani revizor. Tehnički direktor Evropske asocijacije računovođa i revizora za mala i srednja preduzeća – EFAA, Brussels

Kolege Ljutić i Glogić imaju novi pristup u kome je inicijalna tačke kreiranje biznis strategije i strateških i operativnih planova, kroz procese interakcije i dinamičke modifikacije. Time nam šalju jasnu i nedvosmislenu poruku da je to kri­tična kontrolna funkcija menadžmenta. Ona usmjerava aktivnosti drugih zaposlenih, čime se osigurava da rade upravo ono što treba. Pristup se bazira na temeljima Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja i budućoj primjeni Međunarodnih standarda izvještavanja o održivosti. Naglašava se praksa u SAD i EU bazirana na konceptima računovodstva troškova i upravljačkog.
— Mag. Mirza Haračić, CFO Adriatic Group GmbH Beč, Austrija

Savremena literatura menadžmenta je sa obiljem savjeta kako ostvariti bolju kontrolu, uz opise tipova mjerenja i savjete za unapređenje performansi. Autori predlažu korak dalje od mjerenja i povratnih informacija, ukazujući ispravno šta se realno može ostvariti. Nude izbor pojedinačnih menadžment kontrolnih sistema za različite okolnosti što je stvarno novi i kvalitetan pristup.
— Goran Strahinja, Mast. ekon., dipl. ing., licencireni revizor, licencirani interni revizor. Principal-partner SFAI Montenegro

Pošalji