arbitraža i alternativno rešavanje sporova iz osiguranja i reosiguranja

ARBITRAŽA I ALTERNATIVNO REŠAVANJE SPOROVA IZ OSIGURANJA I REOSIGURANJA

Nataša S. Petrović Tomić
Monografija Arbitraža i alternativno rešavanje sporova u osiguranju i reosiguranju prof. dr Nataše Petrović Tomić dolazi u trenutku kada je jedna od gorućih tema stvaranje uslova za održivi razvoj osiguranja. Autorka na argumentovan način uverava čitaoce da je alternativni način rešavanja sporova iz osiguranja ključan za povećanje stepena zaštite korisnika usluga industrije osiguranja i rasterećenje državnog pravosudnog aparata. Uvođenjem efikasne procedure prevencije i/ili rešavanja sporova iz osiguranja osiguravači smanjuju troškove poslovanja, uz istovremenu negu klijenata na evropskim standardima preporučeni način. Jasnim razgraničenjemsporova pogodnih za ADR od onih koji to nisu, obezbeđuje se koegzistencija sudskog i vansudskog aparata pravne zaštite, u skladu sa načelom ekonomičnosti i efikasnosti. Nakon višegodišnjeg bavljanja problematikom zaštite prava potrošača u sektoru osiguranja, autorka je stručnu javnost obradovala novom knjigom posvećenom metodama alternativnog rešavanja sporova iz osiguranja i reosiguranja. Pažnja je ovog puta usmerena na koncept zaštite potrošača u slučajevima kada dođe do spora sa osiguravačem, a koji stranke odluče da reše pred nosiocima privatne pravde. S obzirom na to da je ugovor o osiguranju potrošački uslužni ugovor, ne iznenađuje činjenica da često dolazi do neslaganja između ugovornih strana oko (ne)postojanja određenog prava. Nastali nesporazumi uglavnom nisu pravne prirode, zbog čega se autorka opravdano zalaže za promovisanje i detaljnije regulisanje alternativnih načina rešavanja sporova, čime bi se u velikoj meri predupredili brojni, često i nepotrebni, sudski postupci. Prof. dr Petrović Tomić pretenduje da ovom knjigom uspešno i stručno demistifikuje ADR iz vizure domaćeg prava, da predstavi njegove osnovne karakteristike i kvalitete, da ukaže na neadekvatnost same sintagme „alternativno rešavanje sporova“ i da obrazloži mesto ADR u pravnom sistemu. To što se autorka bavi svim pomenutim aspektima alternativnog rešavanja sporova u osiguranju i reosiguranju, više je nego dovoljan razlog da obratite pažnju na ovu knjigu, bilo da joj pristupate kao potrošač, advokat, osiguravač ili pak kao predstavnik zakonodavne ili sudske vlasti.
Pošalji